تند ولی بخون

همـــــه چـــــی!!! - مادر


همـــــه چـــــی!!!


مادر ! من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم ،
زیر پای تو آرزوهایی بود که از آن گذشتی به خاطر من …
مادرم …
قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند …
تنت قدمگاه آغاز بودنم شد !
آغوشت بهشت من است “
مادر


تاريخ چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲سـاعت 16:58 نويسنده Ayda| |

princess-E